Jouw privacy

Privacyverklaring JobElse                                                           

Deze verklaring is van toepassing op alle door JobElse geleverde producten en diensten. JobElse Coaching en Training bij loopbaanvraagstukken, gevestigd te Zeist, respecteert de privacy en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

JobElse verwerkt je persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Gegevens die JobElse van je nodig kan hebben of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door JobElse in ieder geval en ten minste worden verwerkt, zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

 Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. JobElse verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben

Als je eenmaal een overeenkomst hebt met JobElse, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit JobElse. Bijvoorbeeld om je via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van JobElse. Wil je niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kun je dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

 Wij kunnen je gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is JobElse gebonden aan de daarvoor geldende

wet- en regelgeving.  Wij houden de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt JobElse zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement, om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

JobElse bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
JobElse verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Hosting

Wij nemen webhostingdiensten af van de WordPressdokter.nl. De WordPress Dokter verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. De WordPress Dokter heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De WordPress Dokter is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Onze cookies:

·       Laten onze website werken zoals je zou verwachten

·       Onthoud de instellingen tijdens en tussen bezoeken

·       Verbeteren de snelheid / veiligheid van de site

·       Staan toe dat je pagina’s deelt met sociale netwerken zoals Facebook.

We gebruiken geen cookies om:

·       Persoonlijk identificeerbare informatie (zonder jouw uitdrukkelijke toestemming) te verzamelen

·       Gevoelige informatie (zonder jouw uitdrukkelijke toestemming) te verzamelen

·       Gegevens door te geven aan advertentienetwerken

·       Persoonlijke identificeerbare gegevens door te geven aan derden

·       Verkoopcommissies te betalen.

Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om te kunnen onderzoeken wat er op de website gebeurt, om de website nog beter aan te kunnen laten sluiten op de wensen van onze gebruiker. Hierbij verzamelen wij alleen anonieme gegevens, maar worden er wel cookies geplaatst.

De volgende cookies worden gebruikt:

 • Google Analytics
 • Session
 • syndication.twimg.com- 3rd – Twitter
 • _ga van Google Analytics
 • _gid van Google Analytics
 • _gat van Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt uiteraard altijd de mogelijkheid om al je, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuur je een gespecificeerd verzoek naar els.wildenberg@jobelse.nl.

Beveiliging

JobElse hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens. Iedere persoon die bij JobElse toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval JobElse gebruik maakt van de diensten van derden, zal JobElse in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Je privacy rechten

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van je persoonsgegevens doet, zal JobElse je hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kun je indienen via els.wildenberg@jobelse.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van je persoonsgegevens en dit Privacy Statement kun je contact met ons opnemen.

 

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 29 oktober 2018.

 

Els Wildenberg

06-33737344